Wetsontwerp nieuwe wet overheidsopdrachten ingediend in de kamer

Op 4 januari 2016 heeft de federale regering het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten ingediend in de Kamer. Het parlementair dossier staat sinds 25 januari 2016 op de website van de Kamer (link parlementair dossier).

Het wetsontwerp maakt deel uit van de omzetting van de nieuwe Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/23/EU (concessies), 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (nutssectoren) van 26 februari 2014. Deze richtlijnen moeten tegen 18 april 2016 worden omgezet in Belgische wetgeving. Wellicht wordt deze termijn niet gehaald en zal de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving in het najaar van 2016 in werking treden. De richtlijn 2014/23/EU inzake concessies wordt behandeld in een afzonderlijk wetsontwerp, dat nog niet is ingediend in het parlement.

De ‘nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving 2016’ is de zoveelste verandering in deze materie. De laatste grote wetswijziging dateert nog maar van 2013.

De speerpunten van de nieuwe wetgeving zijn de volgende:

  • Ruimere toegang voor KMO’s
  • administratieve vereenvoudiging, en meer concreet de uitbreiding van de mogelijkheid om te gunnen met onderhandelingsprocedure (nu ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ genoemd)
  • verduurzaming van overheidsopdrachten
  • Digitalisering/ e-procurement.
  • Strijd tegen sociale dumping